Migrácia do cloudu môže byť riskantná pri podcenení prípravy. Podniky sa môžu stretnúť s rôznymi výzvami pri migrácií. Medzi nimi sú napríklad nesprávne naplánovanie migrácie, v súvislosti s viazanosťou služieb, ktoré momentálne máte. Ďalšou chybou je nevyhodnotiť si náklady na cloudové služby v porovnaní s on-site riešením. Takisto je potrebné počítať aj s nákladmi na samotnú migráciu. Poďme si pozrieť jednotlivé kroky migrácie do cloudu, ktoré by ste nemali opomenúť.

1. krok migrácia do cloudu – stanovenie cieľov

Prvým krokom v migrácií do cloudu by malo byť zadefinovanie cieľov, teda prečo vlastne chceme migrovať. Najčastejším dôvodom je optimalizácia nákladov na IT služby. Ak stojíte pred novým projektom, alebo musíte investovať do nového hardwaru je práve čas na to, aby ste nad migráciou do cloudu uvažovali. Ďalším dôvodom môže byť vysoká dostupnosť služieb a serverov v cloude a ich spoľahlivosť. Pri migrácií do cloudu môžete očakávať vertikálnu či horizontálnu škálovateľnosť . Či už potrebujete na cloudovom úložisku viac miesta pre svoje dáta, alebo potrebujete zvýšiť výkon podľa svojich momentálnych potrieb, všetko je možné.

Bezstarostnosť je výsadou cloudov.

Poskytovateľ zaistí pravidelný nákup nového hardvéru, jeho upgrade na najnovšie technológie s licenciami na dosiahnutie maximálneho výkonu a bezpečnosti. Provider sa takisto postará o firewally a ochranu pred hackermi.

2. krok migrácia do cloudu – analýza IT prostredia

Ďalším krokom migrácie do cloudu je analýza vášho aktuálneho IT prostredia, zistiť aké servery momentálne máte a na čo ich využívate. Ktoré aplikácie na nich bežia a aké technológie využívajú. Taktiež je potrebné zanalyzovať, aké dáta máte na serveroch v prípade, že ich chcete zmigrovať do o365.

Tejto analýze je potrebné venovať dostatočnú pozornosť, aby sa zistilo, či nie je potrebné niektoré aplikácie prerobiť, aby bolo možné preniesť ich do cloudu. V tom prípade treba počítať s dodatočnými nákladmi a časom na realizáciu týchto krokov.

Migrácia do cloudu

3. krok migrácia do cloudu – výber poskytovateľa

Kedže už v tomto kroku máte stanovené ciele migrácie a zanalyzované aké dáta chcete do cloudu migrovať, je potrebné vybrať si cloud poskytovateľa. Na výber máte z mnohých možností.

  1. Verejný cloud: AWS Amazon, Google Cloud Platform, Azzure – využitie na backupy a archiváciu dát, napr. fotiek a necitlivých dát.
  2. Privátny cloud: V prípade kritických firemných aplikácií, ktoré chcete mať plne pod svojou kontrolou a chcete vedieť, kde presne sa vaše dáta nachádzajú.
  3. Hybrid cloud: je kombinácia verejného a privátneho cloudu.
  4. Multicloud: využíva dva a viaceré verejné alebo privátne cloudy, prípadne ich kombináciu na distribúciu aplikácií a služieb.

Viac o typoch cloudu si prečítajte v našom článku Čo je to cloud, alebo v článku Ako funguje cloud.

4. krok migrácia do cloudu – stanovenie migračnej stratégie

Každý plán migrácie cloudu musí definovať jasnú stratégiu migrácie pre každú aplikáciu založenú na zhodnotení aplikácie. Toto hodnotenie by nemalo brať do úvahy len technické aspekty, ale aj funkcionalitu, bezpečnosť a súlad vrámci organizácie. Zvolená stratégia zásadne ovplyvňuje očakávané migračné úsilie, potenciálnu výšku prínosu využívania cloudu a možné dlhodobé úspory nákladov nového prevádzkového modelu. Tu prichádza na rad 6R. V podstate si každé „R“ môžete predstaviť ako možnú stratégiu migrácie pre vaše aplikácie. Každá stratégia sa týka konkrétnej metódy presunu aplikácie do cloudu.

Rehost

Táto stratégia, bežne známa ako lift-and-shift, je široko zvolenou stratégiou kvôli relatívne nízkemu migračnému úsiliu. Virtuálny stroj a aplikácia sa jednoducho skopírujú tak, ako sú, k poskytovateľovi cloudu. Najdôležitejšou výhodou tejto stratégie je rýchlosť migrácie, pretože nie je potrebné robiť žiadne architektonické zmeny. Navyše, migrácia môže byť často vykonaná automaticky pomocou rôznych nástrojov typu „lift-and-shift“ .
Stratégia Rehosting má však veľkú nevýhodu. Použitím tohto prístupu nie je možné využiť celý potenciál cloudu, pretože aplikácie nie sú postavené v natívnom cloude. Jednoducho rehostované aplikácie nie sú v porovnaní s aplikáciami natívnymi v cloude oddelené od operačného systému a ich škálovanie je zvyčajne oveľa ťažšie. Skúsenosti ukazujú, že z hľadiska nákladov Rehosting zvyčajne nevedie k žiadnej významnej výhode.

Stratégiu Rehosting odporúčame použiť iba vtedy, ak je rýchlosť najdôležitejším faktorom. Napríklad, ak ste nútení opustiť svoje dátové centrum z dôvodu ukončenia prenájmu alebo vyňatia. Ak chcete využiť plný potenciál cloudu, pokiaľ ide o agilnosť, škálovateľnosť a dlhodobé znižovanie nákladov, mali by ste zvoliť inú stratégiu – tak čítajte ďalej!

Replatform

Na rozdiel od Rehosting vedie Replatforming k optimalizácii cloudu vďaka prijatiu cloudovej platformy, pričom architektúra jadra aplikácie zostáva rovnaká. Replatformovanie vyžaduje hlbší prehľad o aplikácii alebo virtuálnych strojoch, ktoré sa majú migrovať, než rehosting. Replatformované aplikácie vykazujú niektoré vlastnosti v cloude, ako je horizontálne škálovanie a prenosnosť. Replatforming sa často používa pri nahrádzaní databázových backendov aplikácií zodpovedajúcim databázovým riešením PaaS poskytovateľa cloudu. Viac o PaaS si prečítajte v našom článku o PaaS.

Odporúčame použiť stratégiu Replatforming, ak chcete využiť výhody cloudu s vylepšenou škálovateľnosťou, elasticitou, nákladmi a výkonom, ale nemôžete investovať potrebné zdroje a úsilie do prepracovania aplikácie.

Refactor alebo Rebuild

V prípade veľmi kritických aplikácií, ktoré vyžadujú natívne cloudové charakteristiky alebo aplikácií, ktoré si vyžadujú dôkladnú modernizáciu z dôvodu zastaranosti alebo problémov s výkonom. Re-factor (tiež nazývaný Rebuild) je stratégia, ktorá zvyčajne vedie k najvyšším nákladom na transformáciu. Umožňuje však optimalizované využitie cloudu, čo vedie k výhodám a robí aplikáciu modernou aj do budúcnosti. Pritom sa dotknutá aplikácia refaktoruje pomocou alternatívnej aplikačnej architektúry. Zvyčajne to zahŕňa rozdelenie komponentov aplikácie na menšie stavebné bloky, mikroslužby a ich zabalenie do kontajnerov (Docker) na nasadenie na platforme kontajnerov.

Retire

Stratégia Retire znamená, že aplikácia je explicitne vyradená. To dáva zmysel, keď obchodné možnosti, ktoré táto aplikácia poskytuje, už nie sú potrebné alebo sú nadbytočné. Vidíme to často v prípadoch, keď organizácie nedávno prešli fúziami a akvizíciami. Projekt migrácie do cloudu by ste mali brať ako vítanú príležitosť na preverenie portfólia aplikácií a redukciu zastaraných aplikácií na cestách.

Retain alebo Re-visit

Retain – Zachovať (alebo Re-visit Znova navštíviť) znamená, že v tomto bode nemigrujete aplikáciu, pretože vám chýbajú dôležité informácie alebo vám bránia iné faktory. Pre niektoré aplikácie prechod do cloudu jednoducho nedáva zmysel. Napríklad kvôli požiadavkám na latenciu, alebo jednoducho preto, že výhody migrácie neprevážia nad vynaloženým úsilím a nákladmi. Vždy by ste si však mali nastaviť pripomenutie, aby ste aplikáciu „znova navštívili“, pretože sa mohlo zmeniť technické prostredie a migrácia do cloudu sa stala vítaná.

Repurchase

Repurchase je stratégia, pri ktorej je staršia aplikácia plne nahradená riešením SaaS, ktoré poskytuje rovnaké alebo podobné možnosti.
Niektoré náhrady SaaS pre lokálne produkty od rovnakého dodávateľa ponúkajú možnosť rýchlej migrácie údajov s malým úsilím alebo dokonca automaticky. Niektorí poskytovatelia ponúkajú analytické nástroje na posúdenie očakávaného úsilia na migráciu. To však nemusí platiť pri prechode na produkt od iného dodávateľa alebo v prípade, že cesta migrácie bola prerušená z dôvodu zanedbanej údržby lokálnej aplikácie.

5. krok migrácia do cloudu – migračný plán

V tomto kroku potrebujete odhadnúť čas, náklady a prácnosť migrácie. Niektoré firmy preferujú migráciu rozložiť na viaccero menších častí alebo projektov. Takisto v tomto kroku plánujeme roll-back plán alebo back-up scenario, v ktorom rozoberieme situáciu vrátenia sa k pôvodnemu prostrediu v prípade, že migrácia zlyhá z rôznych dôvodov.

6. krok migrácie – realizácia migrácie do cloudu

Podľa veľkosti a zložitosti migrácie je potrebné mať v spoločnosti tím ľudí, ktorí sa budú môcť migrácií venovať a spolupracovať s cloud providerom, ktorý migráciu zabezpečuje. Títo ľudia by mali pomerne dobre poznať danú aplikáciu, aby mohli vhodne vyhodnotiť jej funkčnosť. Tento tím robí testovanie aplikácií a monitoring nad migráciou.

7. krok migrácie – optimalizácia cloudu

Tento krok prebieha neučitý čas po samotnej migrácií, kedy sa vyhodnocuje, či je funkčnosť systémov optimálna. V prípade potreby je možné pridať výkon, kde je to nutné, alebo ubrať výkon, ak ho nepotrebujete. Časom dôjde k optimalizácií výkonu aj ceny cloudového riešenia. Mnohé firmy na Slovensku už využívajú cloudové služby, alebo majú v cloude aspoň časť svojich aplikácií. Hlavnou výhodou je zníženie prevádzkových nákladov. Aj napriek tomu sa stále mnohé firmy cloudom vyhýbajú z obáv pred problematickou a časovo náročnou migráciou. Tieto firmy sa oberajú o možnosť konkurenčnej výhody pred svojimi konkurentami, ktorí tieto moderné technológie už využívajú.

Štastie praje pripraveným

Samozrejme, na vykonanie dôkladného hodnotenia pripravenosti aplikácie na cloud musíte zhromaždiť všetky relevantné informácie na definovanie charakteristík vašich aplikácií. Ale nebojte sa! Sycom Systems vám pomôže navrhnúť vhodnú stratégiu migrácie pre vaše systémy, aby ste aj vy mohli využívať výhody moderných technológií. Napíšte nám na info@sycom.sk alebo zavolajte na číslo 0948 008 015.

Autor: Sycom Team