Vzhľadom na situáciu na Ukrajine si viaccero spoločností želá, aby boli ich dáta uložené v inej krajine ako na Slovensku. Preto sme prišli s novou službou, a tou je dvojité zálohovanie firemných dát v datacentre v Prahe.

Ochráňte vaše dáta so zálohami v dátovom centre v Prahe, ktoré disponuje certifikátom ISO/IEC a je v súlade s GDPR, so stabilným napájaním a hybridným chladiacim systémom. Prístup do tohto dátového centra je zabezpečený na základe osobnej autorizácie a fyzická bezpečnosť serverov je zabezpečená privátnymi uzamykateľnými serverovými skriňami v priestore monitorovanom kamerovým systémom.

Túto službu odporúčame pre spoločnosti, ktoré vyžadujú viac ako jeden typ zálohy na získanie požadovanej úrovne zabezpečenia. S pokračujúcou vojnou na Ukrajine sa mnohé spoločnosti obávajú mať dáta uložené len na jednom mieste. Ak je to aj prípad vašej firmy, potom vám ponúkame možnosť vytvorenia zálohovacieho systému s vysokou mierou flexibility v Českej republike, ktorý je možné prispôsobiť vašim špecifickým potrebám zabezpečenia dát.

Ak vás táto služba zaujala alebo máte viac otázok, zavolajte nám na číslo 0948 008 015.

Vaše externé IT oddelenie Sycom.sk

Prečítajte si viac o cloudových službách na www.cloudovesluzby.sk

Zabezpečujeme kompletné IT služby pre firmy.

Due to the situation in Ukraine some companies wish to have their data stored in other country than Slovakia. Therefore we came up with a new service.

This service include the double data storage in Praque’s data center. This data centre is ISO/IEC certified and GDPR compliant with steady power supply and hybrid cooling system. Access to this data center is secured by personnel authorisation and physical security of servers is assured with private locked racks in camera monitored space.

We recommend this service for companies who require more than one type of backup to obtain the desired level of security. With the ongoing war in Ukraine many companies are worried to have their data stored just in one place. If this is the case with your company, then we offer you the option for creating a backup system with a high level of flexibility in Czech Republic, which can be tailored to your specific data security needs.

In case you are interested or have more questions, give us a call on 0948 008 015.

Your external IT department Sycom.sk

Read more about cloud services on www.cloudovesluzby.sk