Nové nariadenie GDPR

V máji 2018 vstúpilo do platnosti nové nariadenie Európskeho parlamentu, ktoré upravuje nakladanie s osobnými údajmi  GDPR. Zameriava sa na nutnosť dodržiavania štandardov, ktoré vedú k väčšej ochrane. Nariadenie dolieha na každého, kto spracováva osobné údaje. Pozrime sa na problematiku bližšie a vysletlíme si, aké riešenie je ideálne pre fyzické a právnické osoby v súvislosti s GDPR.

Velké obavy v súvislosti s GDPR panujú hlavne kvôli zodpovednosti za škodu. Pokiaľ dôjde k porušeniu daného nariadenia a teda k úniku dát, hrozia vysoké pokuty. Je nutné dodať, že zodpovednosť za škodu neleží iba na správcovi odobných údajov, ale i na spracovateľoch. Teda tretia strana, ktorá s nimi príde do styku behom spracovania.

Voľba spracovateľa je dôležitá.

Riziká spojené so zodpovednosťou vyvíjajú tlak na správcu, aby si dobre zvolil spracovateľa osobných údajov. Teda tretí subjekt, ktorý sa zaručuje, že s údajmi je nakladané tak, ako vyžaduje zákon. Práve možnosť využitia cloudu ukazuje pozitíva, ktoré súvisia hlavne s využitím technických opatrení. Tie zaistia, že prípadný únik dát alebo ich možnosť zneužitia je minimalizovaná. Zodpovednosť tak z väčšej časti leží na spracovateľovi, čo je pre každého správcu osobných dát výhodné.

Prechod do cloudu

V nadväznosti na vyššie spomenuté skutočnosti sa prechod do cloudu javí ako ideálne riešnie nielen pre veľké firmy. Je vhodnou voľbou i pre menších podnikateľov, ktorí úplne logicky nechcú problematiku GDPR riešiť viac, ako je nutné, hlavne pre jej celkovú zložitosť.

Výhody cloudu sú zrejmé.

Výhoda cloudu, nie je len v oblasti osobných údajov, je tiež v možnosti bezpečného prístupu odkiaľkoľvek. Vďaka možnosti využitia cloudových aplikácií nie je problém riadiť celú firmu a pritom využívať všetok potrebný softvér z akéhokoľvek miesta na zemi, kde máte prístup k internetu.

Poistite sa zmluvou

Vďaka zmluve viete, k čomu sa v oblasti bezpečnosti dát zaväzujeme a čo urobíme preto, aby boli vaše dáta v bezpečí. V zmluve musí byť presne špecifikované, akú má spracovateľ povinnosť a zodpovednosť v prípade problémov.